สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะพะงัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 14 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 9 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 18 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ