สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนสัก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 2 กันยายน 2562 49 49 รายชื่อ
2. อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 3 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
3. อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
4. อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 5 กันยายน 2562 89 89 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก 11 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
7. อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 17 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
8. อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 18 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
9. อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 19 กันยายน 2562 130 128 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 23 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 25 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
12. อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 26 กันยายน 2562 100 14 รายชื่อ