สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกาญจนดิษฐ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 0 6 รายชื่อ
3. ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 8 สิงหาคม 2562 39 41 รายชื่อ
4. ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 21 สิงหาคม 2562 42 37 รายชื่อ
5. ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 9 กันยายน 2562 85 36 รายชื่อ
6. ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 24 กันยายน 2562 55 32 รายชื่อ
7. ศพก.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าอุแท 1 สิงหาคม 2562 45 39 รายชื่อ
8. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลทุ่งกง 22 กันยายน 2562 55 54 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกง 16 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กันยายน 2562 60 3 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้านบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่บ้านบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 13 กันยายน 2562 5 5 รายชื่อ
14. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
15. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 25 กันยายน 2562 70 44 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 1 สิงหาคม 2562 30 17 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 2 สิงหาคม 2562 30 10 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 5 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 6 สิงหาคม 2562 30 5 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 7 สิงหาคม 2562 30 7 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 19 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 20 สิงหาคม 2562 30 6 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 21 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 23 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 26 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 28 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 30 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 31 สิงหาคม 2562 15 9 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 2 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 4 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 11 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 12 กันยายน 2562 80 43 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 13 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 16 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 17 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 19 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
37. ห้องประชุม โรงงาน แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 20 กันยายน 2562 200 154 รายชื่อ
38. ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 70 58 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 9 กันยายน 2562 2 1 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 10 กันยายน 2562 1 2 รายชื่อ
43. โรงเรียนบ้านกงหนิง 29 สิงหาคม 2562 31 31 รายชื่อ