สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกาญจนดิษฐ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 8 สิงหาคม 2562 39 41 รายชื่อ
3 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 21 สิงหาคม 2562 42 37 รายชื่อ
4 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 9 กันยายน 2562 85 36 รายชื่อ
5 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 24 กันยายน 2562 80 71 รายชื่อ
6 ศพก.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าอุแท 1 สิงหาคม 2562 45 39 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลทุ่งกง 22 กันยายน 2562 55 54 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกง 16 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กันยายน 2562 90 84 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้านบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้านบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
12 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 13 กันยายน 2562 5 5 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 25 กันยายน 2562 54 53 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 27 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ
16 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ตุลาคม 2562 50 47 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 1 สิงหาคม 2562 30 17 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 2 สิงหาคม 2562 30 10 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 5 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 6 สิงหาคม 2562 30 5 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 7 สิงหาคม 2562 30 7 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 19 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 20 สิงหาคม 2562 30 6 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 21 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 23 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 26 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 28 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 30 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 31 สิงหาคม 2562 15 9 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 2 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 4 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 11 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 12 กันยายน 2562 80 43 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 13 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 16 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 17 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 19 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 25 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 26 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 29 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 16 ตุลาคม 2562 60 20 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 17 ตุลาคม 2562 80 48 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 20 ตุลาคม 2562 150 80 รายชื่อ
44 ห้องประชุม โรงงาน แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 20 กันยายน 2562 155 154 รายชื่อ
45 ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 55 51 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 18 ตุลาคม 2562 20 9 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 70 58 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 9 กันยายน 2562 2 1 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 10 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 12 ตุลาคม 2562 3 3 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 18 ตุลาคม 2562 60 20 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลกรูด 8 ตุลาคม 2562 70 58 รายชื่อ
55 โรงเรียนบ้านกงหนิง 29 สิงหาคม 2562 31 31 รายชื่อ