สรุปยอดห้องอบรม อำเภอถลาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 6 สิงหาคม 2562 10 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 8 สิงหาคม 2562 10 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 13 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 15 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 20 สิงหาคม 2562 10 4 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 27 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 29 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
8. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแขนน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 29 สิงหาคม 2562 30 17 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 2 กันยายน 2562 10 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 5 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 10 กันยายน 2562 25 11 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 12 กันยายน 2562 22 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 19 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 24 กันยายน 2562 22 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 1 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 3 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 8 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 10 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 15 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 17 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 22 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 24 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 29 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 31 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 5 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 7 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 12 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 14 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 19 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 21 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 26 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 28 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ