สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองภูเก็ต

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 18 สิงหาคม 2562 15 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 20 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ