สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทับปุด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต. ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด 6 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทับปุด 13 สิงหาคม 2562 25 12 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทับปุด 14 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด 20 สิงหาคม 2562 40 4 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 10 กันยายน 2562 170 155 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 11 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 20 กันยายน 2562 250 216 รายชื่อ