สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคุระบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 11 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมหมู่ที่4 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 11 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมหมู่ที่4 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 13 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
6. ห้องประชุมพลับพลึงธารที่ว่าการอำเภอคุระบุรี 19 กันยายน 2562 90 60 รายชื่อ
7. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน 10 กันยายน 2562 60 36 รายชื่อ