สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคุระบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 11 กันยายน 2562 60 49 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมหมู่ที่4 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 13 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 26 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 27 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 11 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุมพลับพลึงธารที่ว่าการอำเภอคุระบุรี 19 กันยายน 2562 90 60 รายชื่อ
9 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน 10 กันยายน 2562 60 36 รายชื่อ