สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตะกั่วป่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่บ้านไอทีวี หมู่ที่ 6 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า 19 กันยายน 2562 15 11 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า 11 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า 23 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า 20 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า 10 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า 21 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโคกเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า 12 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ 6 ต.บางไทร 16 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ 6 ต.บางไทร 24 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 9 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า 18 กันยายน 2562 25 19 รายชื่อ
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า 9 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ