สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตะกั่วป่า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 9 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า 9 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า 10 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
17. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า 11 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
18. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโคกเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า 12 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 13 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ 6 ต.บางไทร 16 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า 18 กันยายน 2562 25 19 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่บ้านไอทีวี หมู่ที่ 6 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า 19 กันยายน 2562 15 11 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 20 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
25. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า 23 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 23 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
27. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ 6 ต.บางไทร 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 27 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 30 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 4 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 7 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 11 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ