สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตะกั่วทุ่ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 6 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 13 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 15 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. ศพก.เครือข่ายตำบลคลองเคียน ม.5 ต.คลองเคียน 2 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่บ้าน ม. 1 ต.หล่อยูง 3 กันยายน 2562 60 30 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 6 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
13. ศพก.เครือข่ายตำบลกะไหล ม.6 ต.กะไหล 9 กันยายน 2562 60 35 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. ศพก.เครือข่ายตำบลคลองเคียน ม.5 ต.คลองเคียน 19 กันยายน 2562 35 33 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่บ้าน ม. 1 ต.หล่อยูง 20 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
20. ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 21 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
21. ศพก.เครือข่ายตำบลกะไหล ม.6 ต.กะไหล 22 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 23 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 26 กันยายน 2562 10 4 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 3 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ