สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกะปง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 4 กันยายน 2562 26 26 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านลำรู่ 5 กันยายน 2562 26 24 รายชื่อ
8. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านรมณีย์ 6 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านในหนด 7 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านช้างเชื่อ 10 กันยายน 2562 51 50 รายชื่อ
11. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านปากเหล 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
12. ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 18 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 18 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
14. สหกรณ์การเกษตรอำเภอกะปง 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 19 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 21 กันยายน 2562 25 3 รายชื่อ