สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกะปง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 4 กันยายน 2562 26 26 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 18 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านรมณีย์ 6 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านปากเหล 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านลำรู่ 5 กันยายน 2562 26 24 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านช้างเชื่อ 10 กันยายน 2562 51 50 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านในหนด 7 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 21 กันยายน 2562 25 20 รายชื่อ
9 สหกรณ์การเกษตรอำเภอกะปง 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ