สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะยาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว 2 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
2. หอประชุมเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ 3 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
3. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุใน 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ