สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพังงา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 2 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 5 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ