สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเหนือคลอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 1 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
7. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 9 กันยายน 2562 43 31 รายชื่อ
8. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลโคกยาง 10 กันยายน 2562 42 34 รายชื่อ
9. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยยูง 12 กันยายน 2562 45 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยยูง 13 กันยายน 2562 45 0 รายชื่อ
12. อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนฟัรดูอีน ตำบลคลองขนาน 18 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง 24 กันยายน 2562 135 1 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 17 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ