สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำทับ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 3 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 5 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 10 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 12 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 17 ตุลาคม 2562 62 0 รายชื่อ