สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปลายพระยา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 1 สิงหาคม 2562 150 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 8 สิงหาคม 2562 150 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 15 สิงหาคม 2562 150 21 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 16 สิงหาคม 2562 50 26 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 22 สิงหาคม 2562 150 8 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 29 สิงหาคม 2562 150 12 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 12 กันยายน 2562 150 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 19 กันยายน 2562 150 29 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 26 กันยายน 2562 150 11 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 3 ตุลาคม 2562 150 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 10 ตุลาคม 2562 150 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 17 ตุลาคม 2562 150 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 18 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ