สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองท่อม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 8 สิงหาคม 2562 105 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 15 สิงหาคม 2562 105 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 3 กันยายน 2562 105 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 10 กันยายน 2562 105 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 17 กันยายน 2562 105 1 รายชื่อ