สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะลันตา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 3 กันยายน 2562 25 9 รายชื่อ
4. ห้องประชุม อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
5. ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 6 กันยายน 2562 25 20 รายชื่อ
6. ห้องประชุม อบต.คลองยาง หมู่ที่ 1 9 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสภา อบต.เกาะลันตาน้อย หมู่ที่ 1 10 กันยายน 2562 20 11 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 11 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 1 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ