สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาพนม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกำนันตำบลพรุเตียว ม.3 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 16 กันยายน 2562 70 46 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 23 กันยายน 2562 150 112 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 25 กันยายน 2562 100 72 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 6 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 9 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
6. ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 12 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 7 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
8. ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 19 กันยายน 2562 60 49 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้าน ม.9 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 20 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
10. ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 4 กันยายน 2562 50 86 รายชื่อ
11. ศูนย์ กศน. ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 10 กันยายน 2562 60 44 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาพนม ม.6 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 13 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
13. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาพนม ม.6 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 24 กันยายน 2562 150 110 รายชื่อ