สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองกระบี่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 2 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 2 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 8 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 2 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 2 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 2 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 20 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 2 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 2 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 2 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 2 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 3 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 3 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 4 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 4 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
37. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองกระบี่ 10 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 10 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 10 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 11 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 11 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 18 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 18 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุม สนง.กษอ.เมืองกระบี่ 1 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 1 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 1 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ