สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองกระบี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองกระบี่ 10 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 8 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 20 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ