สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 สิงหาคม 2562 40 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ