สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนบพิตำ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 6 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 9 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 10 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 11 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ