สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระพรหม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 6 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 7 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 12 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 6 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 18 กันยายน 2562 100 74 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 19 กันยายน 2562 65 64 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 20 กันยายน 2562 60 35 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลนาสาร 23 กันยายน 2562 60 35 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 25 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ