สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระพรหม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 6 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 7 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 12 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม 6 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 19 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 7 ตุลาคม 2562 63 40 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 18 กันยายน 2562 100 103 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 25 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 20 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 8 ตุลาคม 2562 40 20 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 14 ตุลาคม 2562 58 56 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลนาสาร 23 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลนาสาร 9 ตุลาคม 2562 40 29 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลนาสาร 15 ตุลาคม 2562 53 50 รายชื่อ