สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจุฬาภรณ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 14 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 28 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 29 สิงหาคม 2562 50 38 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 30 สิงหาคม 2562 50 36 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 24 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 26 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 7 ตุลาคม 2562 50 9 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 7 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 8 ตุลาคม 2562 50 5 รายชื่อ
12. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ