สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางขัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 1 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 2 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 5 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 6 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 7 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 8 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 13 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 15 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 20 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 21 สิงหาคม 2562 35 33 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 22 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 23 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 3 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 5 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 18 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 19 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 20 กันยายน 2562 25 7 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 24 กันยายน 2562 25 7 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 25 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 2 ตุลาคม 2562 27 1 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 3 ตุลาคม 2562 30 1 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ