สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหัวไทร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดคีรีน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 26 26 รายชื่อ
3. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 26 26 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 35 34 รายชื่อ
5. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
6. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 29 29 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 32 32 รายชื่อ
8. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 25 19 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 36 36 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 7 สิงหาคม 2562 40 28 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 14 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 20 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 23 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 17 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 18 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 23 กันยายน 2562 50 39 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 24 กันยายน 2562 22 5 รายชื่อ