สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหัวไทร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดคีรีน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
2 วัดคีรีน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 55 52 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 26 26 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 35 33 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 28 28 รายชื่อ
8 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 29 29 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 32 32 รายชื่อ
10 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 ตุลาคม 2562 50 48 รายชื่อ
11 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
12 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 36 36 รายชื่อ
13 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 7 สิงหาคม 2562 40 28 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 14 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 20 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 23 สิงหาคม 2562 40 32 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 17 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 18 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 23 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 24 กันยายน 2562 27 27 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 10 ตุลาคม 2562 40 37 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 18 ตุลาคม 2562 40 26 รายชื่อ