สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขนอม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท้องเนียน 9 กันยายน 2562 45 40 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม 10 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง 6 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม 17 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน 23 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 11 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 20 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 8 ตุลาคม 2562 10 2 รายชื่อ