สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขนอม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท้องเนียน 9 กันยายน 2562 45 40 รายชื่อ
2. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม 10 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
3. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง 6 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม 17 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน 23 กันยายน 2562 30 13 รายชื่อ
6. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 11 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 20 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ