สรุปยอดห้องอบรม อำเภอร่อนพิบูลย์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลควนชุม 11 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
9. ที่ทำการผู่ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ควนพัง 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม 13 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
14. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหินตก 17 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.เสาธง 17 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
17. ที่ทำการ กศน.ตำบลหินตก 17 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 17 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
19. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.เสาธง 18 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
20. ที่ทำการกำนันตำบลควนพัง 18 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
21. วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์บ้านห้วยโหยง 18 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
22. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหินตก 19 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
23. ศพก.อำเภอร่อนพิบูลย์ 19 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
24. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ควนเกย 19 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
25. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ควนพัง 20 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 23 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 30 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ