สรุปยอดห้องอบรม อำเภอร่อนพิบูลย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลควนพัง 18 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู่ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ควนพัง 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง 26 กันยายน 2562 40 28 รายชื่อ
4 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ควนพัง 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ุ6 ตำบลควนพัง 24 กันยายน 2562 70 49 รายชื่อ
6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ุ6 ตำบลควนพัง 25 กันยายน 2562 5 1 รายชื่อ
7 ศพก.อำเภอร่อนพิบูลย์ 19 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
8 ศพก.อำเภอร่อนพิบูลย์ 24 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
9 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลควนชุม 11 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
10 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม 13 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
11 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 16 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
12 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม 17 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 4 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ