สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 50 37 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 19 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 50 7 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 2 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 5 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 9 กันยายน 2562 50 18 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 19 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 23 กันยายน 2562 50 18 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 26 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 7 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 21 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ