สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาบอน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 21 สิงหาคม 2562 80 17 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 27 สิงหาคม 2562 60 24 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 4 กันยายน 2562 80 29 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 9 กันยายน 2562 80 24 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 18 กันยายน 2562 80 36 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 25 กันยายน 2562 80 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 2 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ