สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งสง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 8 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 22 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 29 สิงหาคม 2562 3 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 3 กันยายน 2562 36 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 4 กันยายน 2562 51 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 5 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 6 กันยายน 2562 40 18 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 9 กันยายน 2562 25 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 10 กันยายน 2562 40 9 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 11 กันยายน 2562 60 31 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 12 กันยายน 2562 40 3 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 13 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 18 กันยายน 2562 12 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 19 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 24 กันยายน 2562 12 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 25 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 26 กันยายน 2562 12 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 27 กันยายน 2562 12 0 รายชื่อ