สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชะอวด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 10 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 16 กันยายน 2562 100 54 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 17 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 18 กันยายน 2562 100 62 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 20 กันยายน 2562 100 24 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 23 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 25 กันยายน 2562 100 11 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 26 กันยายน 2562 100 11 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 27 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 3 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 4 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 7 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 8 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 9 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 10 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 11 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ