สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียรใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 2 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
5. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนาน 6 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ 6 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลการะเกด 7 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท้องลำเจียก 8 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. โรงเรียนบ้านบางปรง หมู่ที่ 9 ตำบลเสือหึง 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท 10 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
13. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเสือหึง 11 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
14. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 18 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
19. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท้องลำเจียก 4 ตุลาคม 2562 30 14 รายชื่อ
20. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด 5 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
21. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท 6 ตุลาคม 2562 20 13 รายชื่อ
22. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท 7 ตุลาคม 2562 50 45 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก 8 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
25. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลการะเกด 10 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
26. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด 11 ตุลาคม 2562 40 1 รายชื่อ
27. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเสือหึง 15 ตุลาคม 2562 30 16 รายชื่อ
28. ศาลาเอนกประสงค์ หมูู่ที่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ