สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียรใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท้องลำเจียก 8 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท 6 ตุลาคม 2562 25 21 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์ หมูู่ที่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลการะเกด 7 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด 11 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด 5 ตุลาคม 2562 60 60 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนาน 6 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเสือหึง 11 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท้องลำเจียก 4 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
12 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท 10 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
15 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท 7 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
16 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเสือหึง 15 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
17 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลการะเกด 10 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 4 ตุลาคม 2562 0 4 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 18 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 9 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ 6 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก 8 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
23 โรงเรียนบ้านบางปรง หมู่ที่ 9 ตำบลเสือหึง 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ