สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพิปูน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 26 สิงหาคม 2562 45 40 รายชื่อ
3. รพ.สต.บ้านปากจัง 27 สิงหาคม 2562 40 18 รายชื่อ
4. รพ.สต.บ้านปากจัง 28 สิงหาคม 2562 65 55 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 2 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลกะทูน 6 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 20 กันยายน 2562 40 6 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 23 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลกะทูน 24 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
14. กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. รพ.สต.บ้านปากจัง 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 30 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลกะทูน 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 2 ตุลาคม 2562 40 39 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 3 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
20. รพ.สต.บ้านปากจัง 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน 4 ตุลาคม 2562 45 26 รายชื่อ
22. กศน.ตำบลควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ