สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลานสกา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 2 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 3 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 4 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 5 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 6 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ