สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพรหมคีรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกลุ่มสัจจะหมู่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. ศาลาหมู่บ้าน หมู่2​ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
3. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลอินคีรี 26 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลอินคีรี 27 สิงหาคม 2562 40 21 รายชื่อ
5. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.7ต.อินคีรี 28 สิงหาคม 2562 40 23 รายชื่อ
6. กศน.ตำบลอินคีรี (ม.4) 29 สิงหาคม 2562 40 17 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลนาเรียง 3 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
8. ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านเกาะ 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
9. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 8 กันยายน 2562 70 40 รายชื่อ
11. ที่ทำการกำนันตำบลบ้านเกาะ(ม.6) 9 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี 9 กันยายน 2562 40 27 รายชื่อ
13. โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 10 กันยายน 2562 50 32 รายชื่อ
14. รพ.สต.บ้านนาเสน ม.4 ต.บ้านเกาะ 16 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
15. โรงเรียนบ้านวังลุง ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 18 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ