สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 7 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 8 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 13 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 15 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 20 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 22 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 23 สิงหาคม 2562 5 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 27 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 10 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 13 กันยายน 2562 5 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ