สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามร้อยยอด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 5 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลศิลาลอย 29 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 2 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่ใหม่ 10 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
17. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
18. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลศาลาลัย 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลสามร้อยยอด 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 27 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 29 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
25. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
27. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด สามร้อยยอด จำกัด 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 18 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ