สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหัวหิน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อบต.ทับใต้ 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. อบต.ทับใต้ 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. อบต.บึงนคร 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. อบต.บึงนคร 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. อบต.หินเหล็กไฟ 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. อบต.หินเหล็กไฟ 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. อบต.หนองพลับ 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. อบต.หนองพลับ 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหัวหิน 17 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
13. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 18 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
14. อบต.บึงนคร 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
15. ทับใต้ 20 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ