สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปราณบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศพก.ปราณบุรี 8 สิงหาคม 2562 25 1 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตําบลวังก์พง 14 สิงหาคม 2562 25 3 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตําบลวังก์พง 13 กันยายน 2562 25 3 รายชื่อ