สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางสะพานน้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 6 สิงหาคม 2562 77 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 7 สิงหาคม 2562 87 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 8 สิงหาคม 2562 101 5 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 9 สิงหาคม 2562 113 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 14 สิงหาคม 2562 55 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 15 สิงหาคม 2562 55 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 20 สิงหาคม 2562 55 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 21 สิงหาคม 2562 95 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 22 สิงหาคม 2562 110 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 23 สิงหาคม 2562 115 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 27 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 28 สิงหาคม 2562 95 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 29 สิงหาคม 2562 90 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 3 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 4 กันยายน 2562 105 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 6 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 12 กันยายน 2562 65 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 18 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 19 กันยายน 2562 65 13 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 25 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 26 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 2 ตุลาคม 2562 85 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 3 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 9 ตุลาคม 2562 85 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 10 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 16 ตุลาคม 2562 45 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 17 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ