สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางสะพาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 1 สิงหาคม 2562 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 13 สิงหาคม 2562 300 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 2 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ