สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทับสะแก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาหมูุ่8 ตำบลอ่างทอง 3 กันยายน 2562 35 24 รายชื่อ
2. เขาล้าน 9 กันยายน 2562 10 7 รายชื่อ
3. ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 10 กันยายน 2562 33 32 รายชื่อ
4. ศาลาหมูุ่ 6 ตำบลนาหูกวาง 11 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่ 3 ตำบลห้วยยาง 11 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
6. ศาลาหมูุ่8 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 11 11 รายชื่อ
7. ศาลาหมูุ่4 ตำบลอ่างทอง 16 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ