สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุยบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 15 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ