สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อบต.เกาะหลัก 7 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
2. อบต.บ่อนอก 7 สิงหาคม 2562 35 35 รายชื่อ
3. อบต. คลองวาฬ 8 สิงหาคม 2562 25 1 รายชื่อ
4. อบต.เกาะหลัก 14 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
5. อบต.บ่อนอก 14 สิงหาคม 2562 35 34 รายชื่อ
6. ศาลา หมู่ 5 ต.อ่าวน้อย 19 สิงหาคม 2562 25 13 รายชื่อ
7. อบต.เกาะหลัก 21 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
8. อบต.บ่อนอก 21 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
9. อบต.บ่อนอก 27 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
10. ศาลา หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย 2 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
11. สวนราฎร์ภักดี หมู่ 8 ต.อ่าวน้อย 3 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
12. อบต.บ่อนอก 4 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
13. อบต.บ่อนอก 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ