สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก่งกระจาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 14 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 40 17 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแก่งกระจาน 10 กันยายน 2562 113 112 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมหมู่ 9 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 17 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 24 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ตุลาคม 2562 40 6 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 8 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 15 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 22 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 29 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ