สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแหลม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม 30 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม 10 กันยายน 2562 29 29 รายชื่อ