สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านลาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 22 สิงหาคม 2562 10 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 25 สิงหาคม 2562 18 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 18 18 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 37 36 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 11 ตุลาคม 2562 40 39 รายชื่อ