สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านลาด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 4 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 8 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 11 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 15 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 18 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 22 สิงหาคม 2562 10 8 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 25 สิงหาคม 2562 18 9 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 18 18 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 3 กันยายน 2562 37 36 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 8 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 10 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 12 กันยายน 2562 18 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 70 60 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 15 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 17 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 19 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 22 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 24 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 26 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 29 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 11 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ