สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่ายาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาวัดชายนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 51 51 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 13 กันยายน 2562 113 112 รายชื่อ
3. ศาลากลางบ้าน หมูที่ 1 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 18 กันยายน 2562 58 58 รายชื่อ