สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหญ้าปล้อง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 6 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 7 สิงหาคม 2562 22 22 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 14 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 19 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 21 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 29 สิงหาคม 2562 25 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 3 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 5 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 10 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 12 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 19 กันยายน 2562 25 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 24 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง 26 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ