สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาย้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 26 สิงหาคม 2562 16 16 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 27 สิงหาคม 2562 18 18 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 28 สิงหาคม 2562 23 23 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 29 สิงหาคม 2562 15 15 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2 กันยายน 2562 21 21 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 4 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ